Συγχωνεύσεις και Εξαγορές - M&A’s

Η ανάλυση και αξιολόγηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτελεί μια περιοχή με σαφώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η επίδραση στα EPS (accretion /dilution analysis), η διάρθρωση ενός M&A deal, η ανάλυση συνεισφοράς, οι συνέργειες, η σχέση ανταλλαγής μετοχών με σταθερό ή μεταβλητό συντελεστή, όλα αυτά μαζί καθώς και άλλα θέματα θα εξετασθούν βήμα-βήμα σε πραγματικό μοντέλο που θα κατασκευασθεί.

Πληροφορίες για το μάθημα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Mergers and Acquisitions (M&As)

Accretion / Dilution Analysis

Σκοπός του μαθήματος
Το course αυτό αποσκοπεί στην εκμάθηση και κατανόηση της κατασκευής χρηματοοικονομικών μοντέλων για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (M&As) με τη μέθοδο του accretion/dilution analysis, την επίδραση δηλαδή στα EPS της εξαγοράστριας εταιρείας πριν και μετά τη συναλλαγή.
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αφορούν όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το investment banking, τα private equity, το corporate development και τους τομείς εκείνους του corporate finance που έχουν ως αντικείμενο την ανάλυση και το structuring των συναλλαγών.
Το course ξεκινά με απλές εισαγωγικές έννοιες και παραδείγματα προκειμένου να κατανοηθεί o μηχανισμός και η λογική που διέπουν τα M&As, εισέρχεται στα λογιστικά θέματα τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό για να καταλήξει στον πυρήνα της ανάλυσης που είναι το accretion/dilution analysis.
H ανάλυση ευαισθησίας και το structuring του deal που ακολουθεί θα φωτίσουν όλες εκείνες τις παραμέτρους που καθορίζουν ένα M&A deal. Στο σημείο αυτό θα δούμε πως οριοθετούνται και πως χαρτογραφούνται τα περιθώρια διαπραγμάτευσης προκειμένου να καταστεί ένα deal επιτυχές.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 • M&As, Eισαγωγή
 • Βασικοί Συμμετέχοντες στα M&As (key palyers)
 • Ο Ρόλος του Investement Banker από τη πλευρά του Αγοραστή, Χρονοδιάγραμμα - Διαδικασίες
 • Ο Ρόλος του Investement Banker από τη πλευρά του Πωλητή, Χρονοδιάγραμμα - Διαδικασίες
 • To M&A Model (Accretion/Dilution Model)

Κεφάλαιο 2: Βασικές Έννοιες στα Μ&Α’s

 • Accretion/Dillution Analysis, Απλή Άσκηση
 • Προσαρμογές (Adjustments) της Κατάστασης Αποτελεσμάτων στα M&As
 • Mini Accretion/Dilution Model

Κεφάλαιο 3: Η Λογιστική αντιμετώπιση στο M&A model

 • H Λογιστική στo M&A Model
 • Aναβαλλόμενοι Φόροι (Deferred Taxes) στα M&As
 • Aναβαλλόμενοι Φόροι (Deferred Taxes) στα M&As – Παράδειγμα
 • Αναβαλλόμενοι Φόροι (Deferred Taxes πριν την Συναλλαγή)
 • Aνακεφαλαίωση

Κεφάλαιο 4: Σημαντικές παράμετροι στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

 • Παράμετροι που αφορούν την Target Εταιρεία και τον Acquirer στα Μ&Ας

Κεφάλαιο 5: Κατασκευή του μοντέλου

 • Εισαγωγή στο Μοντέλο - Diluted Shares Oustanding
 • Διάρθρωση Συναλλαγής (Deal Structure) και Άλλες Υποθέσεις (Other Assumptions)
 • Η Χρηματοδότηση της Συναλλαγής (Transaction Financing)
 • Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίου (Sources & Uses of Funds)
 • Purchase Price Allocation - Goodwill
 • Ενοποίηση Ισολογισμών - Προσαρμογές (Pro Forma Balance Sheet-Adjustments)
 • Υπολογισμός Δεικτών και Στατιστικών Στοιχείων (Key Credit Statistcs & Valuation Multiples)
 • Accretion/Dilution Analysis
 • Cash vs Accounting EPS
 • Ημερολογιακή Προσαρμογή (Calendarization)
 • Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis)
 • Ανάλυση Συνεισφοράς (Contribution Analysis)
 • Ανάλυση Συνεισφοράς - Μοντελοποίηση (Contribution Analysis)
 • Aνάλυση Συνεισφοράς - Γράφημα (Charts)
 • Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών με Σταθερό ή Μεταβλητό Συντελεστή Ι (Fixed vs Floating Exchange Ratio I )
 • Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών με Σταθερό ή Μεταβλητό Συντελεστή ΙI (Fixed vs Floating Exchange Ratio II )
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μανέτας
Διάρκεια video: 4 ώρες και 11 λεπτά
Διάρκεια μελέτης σημειώσεων & ασκήσεων: 15-20 ώρες