Αποτίμηση με DCF

Η αποτίμηση με τη μέθοδο DCF θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη μέθοδος αποτίμησης των εταιρειών.   Θα μάθετε να χρησιμοποιείται σωστά τη μέθοδο αυτή και κυρίως να αντιλαμβάνεστε και να ερμηνεύετε την αξία σε μια εταιρεία. 

Πληροφορίες για το μάθημα

Discounted Cash Flow Valuation (DCF Valuation) – Αποτίμηση με τη Μέθοδο Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών

Επεκτείνουμε το μοντέλο που αναπτύξαμε στο course του Financial Statement Modeling (FSM) με σκοπό να πραγματοποιήσουμε αποτίμηση με τη μέθοδο DCF. Και εδώ βήμα-βήμα θα δούμε και θα αναλύσουμε όλα τα σημεία που είναι απαραίτητα και θα κατασκευάσουμε ένα μοντέλο όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι investment bankers και οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές στη πράξη.

Η αποτίμηση με τη μέθοδο DCF, εκτός από τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης θα μας βοηθήσει και στην αξιολόγηση του business plan της εταιρείας, το οποίο καταρτίσαμε με το χρηματοοικονομικό μοντέλο που αναλύσαμε στο προηγούμενο course, προσθέτοντας επιπλέον αξία στην εργασία μας. Θα μπορέσουμε επίσης να προχωρήσουμε στην εκτίμηση της εύλογης αγοραίας αξίας της εταιρείας σε περίπτωση συγχώνευσης/εξαγοράς ή πώλησής της, να διερευνήσουμε εάν η αξία της μετοχής είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη, να δούμε πώς το business plan επηρεάζει την αξία της μετοχής καθώς και πλήθος άλλων περιπτώσεων και εφαρμογών.

Επίσης, θα δούμε τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρείας στο διηνεκές, δυναμικά διαγράμματα, θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση ευαισθησίας και θα κάνουμε τις απαραίτητες εξομαλύνσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για τον υπολογισμό των free cash flows

Κεφάλαιο 1: Γενικά για την Αποτίμηση

 • Εισαγωγή - Enterprise Value vs Equity Value & Book Value vs Market Value

Κεφάλαιο 2: Μεθολογία DCF & Κατασκευή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου

 • Η Μέθοδος DCF
 • Two Stage DCF approach
 • DCF vs Συγκριτική Αποτίμηση (Comps)
 • Levered & Unlevered Free Cash Flows (UFCF)
 • Εφαρμογή της Μεθόδου DCF
 • Μοντελοποίηση των Unlevered Free Cash Flows (UFCF)
 • Μέθοδοι Υπολογισμού της Τελικής Αξίας - Terminal Value
 • H Έννοια του Exit Multiple
 • Μοντελοποίηση του Terminal Value με τη Μέθοδο EBITDA Exit Multiple
 • Καθαρός Δανεισμός – Net Debt
 • Μοντελοποίηση Καθαρού Δανεισμού – Net Debt
 • Μοντελοποίηση της Επίδρασης του Dilution (Αραίωσης)

Κεφάλαιο 3: Αραιωμένες Μετοχές σε Κυκλοφορία (Diluted Shares Outstanding)

 • Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία Γενικά – Shares Outstanding
 • Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία - Αραίωση (dilution) από Options και Warrants
 • Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία - Αραίωση (dilution) Μέθοδος Treasury Stock (TSM)
 • Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία - Αραίωση (dilution) από άλλα Χρεόγραφα

Κεφάλαιο 4: Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου - WACC

 • Η έννοια του WACC (ΜΣΚΚ), ΜΕΡΟΣ 1
 • Η έννοια του WACC (ΜΣΚΚ), ΜΕΡΟΣ 2
 • Παράδειγμα υπολογισμού του Unlevered Beta
 • Μοντελοποίηση του WACC

Κεφάλαιο 5: Ολοκλήρωση του Μοντέλου

 • Implied TV exit EBITDA Multiple και Implied Perpetual Growth Rate
 • Ανάλυση Ευαισθησίας
 • Διάγραμμα Football Field Chart
 • Πολλαπλάσια του EBITDA Τελευταίου Δωδεκαμήνου (LTM-EBITDA Multiple)
 • Midyear Adjustments
 • Εξομάλυνση των Τελικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών – Normalizing Terminal Year FCF
 • Μοντελοποίηση της Εξομάλυνσης των Τελικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών - Normalizing Terminal Year FCFs
 • Μοντελοποίηση του Industry Beta
 • Stub Year FCF Adjustment

Κεφάλαιο 6: Επισημάνσεις και Γενικές Παρατηρήσεις

 • Παράγοντες Δημιουργίας Αξίας – Value Drivers & Πολλαπλάσια - Multiples
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μανέτας
Διάρκεια video: 3 ώρες και 46 λεπτά
Διάρκεια μελέτης σημειώσεων & ασκήσεων: 15-20 ώρες