Κατασκευή Xρηματοοικονομικού Mοντέλου

Θα δούμε την  κατασκευή ενός πραγματικού χρηματοοικονομικού μοντέλου βήμα-βήμα από μηδενική βάση. Η διαδικασία των προβλέψεων των οικονομικών μεγεθών αλλά και η μεταξύ τους σύνδεση,  όπως επίσης και η ανάλυση ευαισθησίας και η εξέταση  σεναρίων αποτελούν θεμελιώδεις δεξιότητες για όσους ασχολούνται στο τομέα του corporate finance και investment banking.

Πληροφορίες για το μάθημα

Κατασκευή & Ανάλυση Χρηματοοικονομικού Μοντέλου- Financial Statement Modeling (FSM)

Σκοπός του μαθήματος

Σε αυτό το course θα κατασκευάσουμε μαζί βήμα-βήμα ένα δυναμικό και κυρίως χρηστικό χρηματοοικονομικό μοντέλο συνδυάζοντας τις γνώσεις λογιστικής και του excel που έχουν αποκτηθεί από τα προηγούμενα courses.   Θα εισάγουμε αρχικά τα απολογιστικά στοιχεία και κατόπιν θα δούμε τις μεταβλητές και τις παραδοχές που χρειαζόμαστε για να γίνουν οι προβλέψεις. Θα εξετάσουμε σενάρια, θα κάνουμε ανάλυση ευαισθησίας και θα υπολογίσουμε χρήσιμους δείκτες όπως στην πράξη.

Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία και τη βάση για το course της αποτίμησης εταιρειών με τη μέθοδο DCF, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η κατασκευή και η κατανόηση ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου είναι απαραίτητη για την παρακαλούθηση του μηνιαίου cash flow μιας εταιρείας το οποίο εξετάζεται στο course, Budgeting, Προβλέψεις και Μηνιαίο Cash Flow.

Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην κατασκευή business plans, στην αξιολόγηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, στην αξιολόγηση επενδύσεων, την εξαγορά μετόχων, την αποτίμηση μετοχών, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M & A), την άντληση κεφαλαίων, την εκτίμηση των κινδύνων, τον υπολογισμό του κόστους των νέων projects, τη λήψη αποφάσεων στο προϋπολογισμό, την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων, την ανάλυση ευαισθησίας καθώς και σε ένα άλλο πλήθος εφαρμογών.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 • Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Βασικές Αρχές για την Κατασκευή του Μοντέλου

 • Μορφοποίηση του Μοντέλου
 • Βασικοί Κανόνες
 • Διάταξη, Αρχιτεκτονική και Δομή του Μοντέλου

Κεφάλαιο 3: Η Κατασκευή του Μοντέλου

 • Σύντομη Περιγραφή της Κατασκευής του Μοντέλου

Κεφάλαιο 4: H Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

 • Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κεφάλαιο 5: Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί - Κεφάλαιο Κίνησης

 • Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης
 • Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Απαιτήσεις
 • Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Απαιτήσεις – Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Προμηθευτές
 • Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Δεδουλευμένα & Προπληρωθέντα έξοδα

Κεφάλαιο 6: Mακροχρόνιες Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις

 • Ισολογισμός – Άυλα Πάγια
 • Ισολογισμός – Άυλα Πάγια – Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Ισολογισμός – Ενσώματα Πάγια
 • Ισολογισμός – Ενσώματα Πάγια – Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Λοιπά Στοιχεία Ισολογισμού

Κεφάλαιο 7: Δανειακές Υποχρεώσεις

 • Δανειακές Υποχρεώσεις
 • Δανειακές Υποχρεώσεις – Εφαρμογή στο Μοντέλο

Κεφάλαιο 8: Iσολογισμός- Ἰδια Κεφάλαια

 • Μετοχικό Κεφάλαιο
 • Κέρδη εις Νέο
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Κέρδη εις Νέο - Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Λοιπά Συνολικά Έσοδα
 • Λοιπά Συνολικά Έσοδα  – Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Σύνδεση των Στοιχείων – Προβλέψεων στον Ισολογισμό

Κεφάλαιο 9: Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών – Cash Flow
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών – Cash Flow - Εφαρμογή στο Μοντέλο

Κεφάλαιο 10: Kλείσιμο Ισολογισμού Revolver & Ταμειακά Διαθέσιμα

 • Ανακυκλούμενα Δάνεια - Revolver
 • Ανακυκλούμενα Δάνεια - Revolver - Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Έσοδα Τόκων–Εφαρμογή στο Μοντέλο
 • Η Κυκλική Αναφορά στο Μοντέλο

Κεφάλαιο 11: Kέρδη ανά Μετοχή (EPS)

 • Κέρδη Ανά Μετοχή (EPS)
 • Κέρδη Ανά Μετοχή (EPS) - Εφαρμογή στο Μοντέλο

Κεφάλαιο 12: Τελική Επεξεργασία του Μοντέλου

 • Ανάλυση Ευαισθησίας του Μοντέλου
 • Έλεγχος του Μοντέλου
 • Ανάλυση Ευαισθησίας του Μοντέλου με πιο απλό τρόπο
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μανέτας
Διάρκεια video: 4 ώρες και 40 λεπτά
Διάρκεια μελέτης σημειώσεων & ασκήσεων: 25-30 ώρες