Λογιστική και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Η λογιστική είναι η βάση στο finance, η κατανόηση των εννοιών και του μηχανισμού της θα σας δώσει το background που χρειάζεστε για την χρηματοοικονομική ανάλυση.

Πληροφορίες για το μάθημα

Ταχύρρυθμη εκπαίδευση (crash course) στη Λογιστική & την Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων για τις ανάγκες του Corporate Finance, του Investment Banking και του Financial Modeling

 

Σκοπός του μαθήματος

To course αυτό είναι σχεδιασμένο για όσους δεν έχουν προηγουμένη εμπειρία στη λογιστική και την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων ή θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους.  Η ύλη του course αυτού παρέχει την απαραίτη υποδομή που απαιτείται για την συνέχεια της εκπαίδευσης που ακολουθεί στο corporate finance, το investment banking και το financial modeling.

Η λογιστική αποτελεί τη βάση στη χρηματοοικονομική ανάλυση, ενώ η γνώση της είναι απαραίτητη για την κατασκευή των χρηματοοικονομικών μοντέλων και την κατανόηση του αντικειμένου του investment banking και του corporate finance γενικότερα.

Στο course αυτό θα δούμε γραμμή-γραμμή την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, τον Ισολογισμό και τις Ταμειακές ροές, με τη χρήση δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που θα εξετάσουμε στα παραδείγματά μας.

Επίσης θα δούμε τη λογική και το μηχανισμό σύνδεσης μεταξύ των τριών αυτών βασικών οικονομικών καταστάσεων από τη οπτική του χρηματοοικονομικού αναλυτή με τη βοήθεια αρχείων excel.

Στο τέλος θα εξετάσουμε τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται στη πράξη.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Λογιστική

 • Εισαγωγή στην Έννοια της Λογιστικής
 • Διεθνείς Λογιστικές Παραδοχές και Αρχές
 • Γενικά για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Κεφάλαιο 2: Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

 • Έσοδα, Κόστος Πωληθέντων, Μικτό Περιθώριο
 • Λειτουργικά Έξοδα και Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ)
 • Αποσβέσεις
 • Καθαροί Τόκοι, Έκτακτα Κέρδη και Έκτακτες Ζημιές, Φόρος Εισοδήματος, Καθαρά Κέρδη
 • Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)
 • Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία (Shares Oustanding)
 • Κέρδη-Ζημιές ανά Μετοχή (EPS)
 • Μερίσματα Κοινών Μετοχών
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης - Άσκηση

Κεφάλαιο 3: Ο Ισολογισμός

 • Εισαγωγή στην Έννοια του Ισολογισμού
 • Οι Βασικές Κατηγορίες στον Ισολογισμό - Ενεργητικό
 • Οι Βασικές Κατηγορίες στον Ισολογισμό - Παθητικό
 • Η Λογιστική Ισότητα και Εισαγωγή στην Έννοια των Πηγών και Χρήσης Κεφαλαίου μέσα από την Άσκηση
 • Η Έννοια της Χρέωσης και της Πίστωσης μέσα από Άσκηση
 • Η Σύνδεση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων με τον Ισολογισμό
 • Η Διάταξη των Στοιχείων του Ισολογισμού

Κεφάλαιο 4: Ενεργητικό

 • Ενσώματα Πάγια
 • Άυλα Πάγια
 • Υπεραξία
 • Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
 • Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
 • Αποθέματα
 • Πελάτες - Λοιπές Απαιτήσεις
 • Αξιόγραφα για Εμπορικούς Σκοπούς
 • Προπληρωθέντα Έξοδα
 • Ταμείο - Ταμειακά Ισοδύναμα

Κεφάλαιο 5: Παθητικό

 • Προμηθευτές-Δεδουλευμένα Έξοδα- Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
 • Μακροπρόθεσμος Δανεισμός- Χρηματοδοτική-Λειτουργική Μίσθωση-Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις;

Κεφάλαιο 6: Ίδια Κεφάλαια

 • Ίδια Κεφάλαια
 • Μετοχικό Κεφάλαιο, Υπέρ το Άρτιο, Επαναγορά Ιδίων Μετοχών, Προνομιούχες Μετοχές
 • Αποτελέσματα σε Νέο
 • Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Κεφάλαιο 6:Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Παράδειγμα
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Βασικές Αρχές Μοντελοποίησης
 • Ανακεφαλαίωση - Η Σύνδεση μεταξύ των Τριών Οικονομικών Καταστάσεων
 • Η Σύνδεση μεταξύ των Τριών Οικονομικών Καταστάσεων - Παράδειγμα

Κεφάλαιο 7: Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες

 • Βασική Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μανέτας
Διάρκεια video: 4 ώρες και 26 λεπτά
Διάρκεια μελέτης σημειώσεων & ασκήσεων: 20-25 ώρες