Αποτίμηση με Συγκρίσιμες Εταιρείες και Συγκρίσιμες Συναλλαγές

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί συνδυαστικά και συμπληρωματικά με τη μέθοδο DCF. Θα μάθετε πως να επιλέγεται συγκρίσιμες εταιρείες και συναλλαγές και να χρησιμοποιείται τους κατάλληλους δείκτες. Στην πράξη η μέθοδος αυτή έχει επίσης μεγάλη βαρύτητα και ανήκει στις δεξιότητες που πρέπει να έχουν όσοι ασχολούνται στο τομέα του corporate finance και investment banking.

Πληροφορίες για το μάθημα

Συγκριτική Αποτίμηση (Relative Valuation)

Η αποτίμηση με τη μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιρειών και των Συγκρίσιμων Συναλλαγών αποτελεί από τις βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση των εταιρειών. Πρόκειται για συγκριτικές μεθόδους αποτίμησης όπου η αξία της εταιρείας βασίζεται στις αποτιμήσεις συγκρίσιμων εταιρειών στη μέθοδο με Comparable Comps (ή αλλιώς trade compsκαι συγκρίσιμων συναλλαγών με συγκρίσιμες εταιρείες στη μέθοδο με Transaction Comps.

Η μέθοδος αυτή έχει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και θα τη δούμε στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, στις αναδιαρθρώσεις, στις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο καθώς και σε επενδυτικές αποφάσεις.

Η συγκριτική αποτίμηση είναι από τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα του investment banking και corporate finance και χρησιμοποιείται ευρύτατα και συμπληρωματικά με την μέθοδο DCF. Είναι «γρήγορη μέθοδος», αντιλαμβάνεται την πραγματική αγορά και είναι σχετικά εύκολη ως προς τους υπολογισμούς που απαιτούνται. Η δυσκολία της μεθόδου έγκειται στην εξεύρεση πραγματικών συγκρίσιμων εταιρειών και συναλλαγών, αλλά κυρίως στην εμπειρία και την κρίση που απαιτείται για την ορθή εφαρμογή της.

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 • Εισαγωγή στη Συγκριτική Αποτίμηση - Relative Valuation
 • Γενικά για την Αποτίμηση

Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιριών (Comparabe Companies Analysis)

 • Εισαγωγή στη Αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιρειών, Μέρος 1
 • Εισαγωγή στη Αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιρειών, Μέρος 2
 • Ανάλυση των Equity Multiples
 • Ανάλυση των Enterprise Value Multiples
 • Comps Analysis - Απλό Παράδειγμα
 • Comps Analysis - Διευκρινήσεις–Επισημάνσεις

Κεφάλαιο 3: Αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιρειών (Βασικά βήματα)

 • Βασικά Βήματα κατά την Αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιρειών

Κεφάλαιο 4: Καθαρός Δανεισμός (Net Debt)

 • Παράθεση από το course DCF: 11 «Καθαρός Δανεισμός - Net Debt»
 • Παράθεση από το course DCF: 12 «Μοντελοποίηση Καθαρού Δανεισμού - Net Debt»

Κεφάλαιο 5: Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (Shares Outstanding)

 • Παράθεση από το course DCF:13 «Μοντελοποίηση της Επίδρασης του Dilution (Αραίωση)»
 • Παράθεση από το course DCF:14 «Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία Γενικά - Shares Outstanding»
 • Παράθεση από το course DCF:15 «Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία Αραίωση (dilution) από Options και Warrants»
 • Παράθεση από το course DCF:16 «Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία Αραίωση (dilution) Μέθοδος Treasury Stock»
 • Παράθεση από το course DCF:17 «Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία Αραίωση (dilution) από άλλα Χρεόγραφα»

Κεφάλαιο 6: Κατασκευή Μοντέλου (trade comps)

 • Spreading Comps I
 • Spreading Comps II
 • Υπολογισμός Πολλαπλασίων - Συγκεντρωτικοί Πίνακες
 • Valuation Matrix & Foodball Field Graph

Κεφάλαιο 7Ομαλοποίηση Ετεροχρονισμών (Calendarization)

 • Ομαλοποίηση Ετεροχρονισμών (Calendarization)

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Transaction Comps)

Κεφάλαιο 8: Μεθοδολογία Αποτίμησης με Συγκρίσιμες Συναλλαγές (Transaction Companies Analysis)

 • Αποτίμηση με Συγκρίσιμες Συναλλαγές (Transaction Comps)
 • Μεθοδολογία Αποτίμησης με Συγκρίσιμες Συναλλαγές Ι
 • Μεθοδολογία Αποτίμησης με Συγκρίσιμες Συναλλαγές ΙΙ
 • Απλό Παράδειγμα με Συγκρίσιμες Συναλλαγές

Κεφάλαιο 9: Κατασκευή Μοντέλου (Transaction Comps)

 • Μοντελοποίηση Μέρος 1, Εισαγωγη Βασικών Πληροφοριών για τη Συναλλαγή
 • Μοντελοποίηση Μέρος 2, Υπολογισμός του Dilution και του Offer - Transaction Value
 • Μοντελοποίηση Μέρος 3, LTM Financials - Adjustments
 • Μοντελοποίηση Μέρος 4, Output Results
 • Μοντελοποίηση Μέρος 5, Σύνοψη Αποτίμησης (Summary Valuation)
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μανέτας
Διάρκεια video: 3 ώρες και 22 λεπτά
Διάρκεια μελέτης σημειώσεων & ασκήσεων: 15-20 ώρες