Blog

23/12/2018
Η Finance Skills σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων(ΕΕΔΕ) προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Corporate Finance & Financial Modeling.....
Περισσότερα
13/05/2018
H αποτίμηση (valuation) γίνεται για να προσδιορισθεί η αξία μιας εταιρείας σύμφωνα με την δική μας θεώρηση και εκτίμηση, αποτελεί ταυτόχρονα τέχνη και επιστήμη. Τέχνη γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και επιστήμη γιατί πρέπει να εφαρμοσθούν συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Η αποτίμηση πάντα δίνεται ως εύρος τιμών....
Περισσότερα
13/05/2018
Σύμφωνα με την μέθοδο DCF η αξία μιας εταιρείας προκύπτει από την παρούσα αξία των μελλοντικών της cash flows. Company value=Cash flow/(Discount Rate-Cash Flow Growth Rate)....
Περισσότερα
13/05/2018
To discount rate ή αλλιώς ο συντελεστής προεξόφλησης εκφράζει το κόστος ευκαιρίας ενός επενδυτή, που σημαίνει με άλλα λόγια τι θα μπορούσε να κερδίσει επενδύοντας ενδεχομένως σε μια άλλη παρόμοια εταιρεία του κλάδου. Το κόστος ευκαιρίας εκφράζει την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση ενός επενδυτή βάσει του σχετικού κινδύνου που αναλαμβάνει.....
Περισσότερα
13/05/2018
Στη πράξη για τον υπολογισμό του terminal value εφαρμόζονται κυρίως δυο μέθοδοι Κατά τη πρώτη μέθοδο ο υπολογισμός γίνεται χρησιμοποιώντας το ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές (growth in perpetuity ), γνωστή και ως μέθοδος: Gordon Growth Method, με την παραδοχή ότι θα ισχύσει ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης.....
Περισσότερα
13/05/2018
Με τη μέθοδο DCF αποτιμάται μια εταιρεία με βάση το άθροισμα της παρούσας αξίας των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών της (free cash flows) για μια συγκεκριμένη περίοδο (explicit period) και την παρούσα αξία της υπολειμματικής της αξίας (terminal value).....
Περισσότερα
13/05/2018
Αφαιρούμε από τα Έσοδα το Κόστος Πωληθέντων (COGS) και τα Λειτουργικά Έξοδα (Operating Expenses) για να καταλήξουμε στο Λειτουργικό Αποτέλεσμα (Operating Income) ή αλλιώς τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ).....
Περισσότερα
13/05/2018
Τόσο το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων όσο και το κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων αυξάνεται όσο αυξάνεται ο δανεισμός μιας εταιρείας καθώς αυτό μεγαλώνει το κίνδυνο χρεοκοπίας, γεγονός που τελικά θα επηρεάσει όλους τους επενδυτές/χρηματοδότες (capital providers) της εταιρείας.....
Περισσότερα
13/05/2018
Η χρήση του mid year adjustment βασίζεται στην υπόθεση ότι τα cash flows της εταιρείας δεν δημιουργούνται κατά την τελευταία ημέρα του χρόνου, αλλά ομοιόμορφα καθόλη τη διάρκεια της χρήσης.....
Περισσότερα
13/05/2018
Εάν θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε το WACC τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό μας τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. Προφανώς όμως, ο υπολογισμός της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης δεν είναι και τόσο απλός καθώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πώς θα μεταβληθεί το κόστος των ιδίων ή των δανειακών κεφαλαίων καθώς αλλάζει η κεφαλαιακή διάρθρωση.....
Περισσότερα
13/05/2018
Το levered beta (μοχλευμένο beta) δείχνει την μεταβλητότητα μιας μετοχής σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αγορά ως σύνολο, συμπεριλαμβάνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο (business risk) καθώς και το κίνδυνο λόγω της μόχλευσης (leverage risk).....
Περισσότερα
13/05/2018
To financial modeling είναι η προσομοίωση μιας χρηματοοικονομικής κατάστασης ή συνθήκης η οποία αποτυπώνεται συνήθως σε ένα αρχείο excel.....
Περισσότερα
13/05/2018
Το WACC, το οποίο σημαίνει: Weighted Average Cost of Capital, ή αλλιώς ΜΣΚΚ (Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου) το χρησιμοποιούμε στη αποτίμηση των εταιρειών ως συντελεστή προεξόφλησης των μελλοντικών cash flows σε παρούσα αξία. ....
Περισσότερα
13/05/2018
Αν θεωρήσουμε ότι το κόστος κεφαλαίου ή αλλιώς η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση που αναζητά ένας επενδυτής είναι 10% , τότε θα επένδυε 1.000 €/ 10% =10.000 €. Αν τώρα η απαιτούμενη απόδοση είναι 20% θα επένδυε 1.000€/20%=5.000 €. ....
Περισσότερα
13/05/2018
To Present Value αυξάνεται όταν το discount rate (ή αλλιώς το opportunity cost) μειώνεται, και από χρηματοοικονομικής άποψης αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται οι επιλογές επενδύσεων υψηλής απόδοσης. ....
Περισσότερα
13/05/2018
To Equity Value αντιπροσωπεύει την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας με τον περιορισμό όμως ότι αφορά εκείνα που ανήκουν μόνο στους κοινούς μετόχους.....
Περισσότερα
13/05/2018
To market ή αλλιώς current enterprise value είναι η αποτίμηση που δίνει η «αγορά», ενώ το implied enterprise value είναι η αποτίμηση που προκύπτει από την δική μας οπτική και ανάλυση.....
Περισσότερα
13/05/2018
Τα UFCFs υπολογίζονται αφού έχει προηγηθεί η κατανόηση και ανάλυση της εταιρεία που πρόκειται να αποτιμήσουμε.....
Περισσότερα
13/05/2018
Το κόστος δανεισμού είναι η απόδοση, η αλλιώς η ανταμοιβή, που παρέχει μια εταιρεία στους δανειστές της για τα κεφάλαια που λαμβάνει. Οι δανειστές θα πρέπει να αποζημιωθούν για τους κίνδυνους που αναλαμβάνουν καθώς συνεισφέρουν τα κεφάλαια τους στην εταιρεία. ....
Περισσότερα
13/05/2018
Το κόστος κεφαλαίου και η υπολειμματική αξία (terminal value) έχουν την μεγαλύτερη επίδραση κατά την αποτίμηση με την μέθοδο DCF.....
Περισσότερα
13/05/2018
Ο υπολογισμός του WACC έχει ως εξής: WACC= Cost of Equity * (% Equity) + Cost of Debt * (% Debt) * (1 – Tax Rate) + Cost of Preferred * (% Preferred).....
Περισσότερα
13/05/2018
Για να εφαρμόσουμε το CAPM και να υπολογίσουμε το cost of equity πρέπει να υπολογίσουμε τo κατάλληλo beta. Συνήθως, επιλέγουμε το κατάλληλο beta μέσα από συγκρίσιμες εταιρείες (συχνά παίρνουμε τον μέσο ή τον διάμεσο αυτών των beta).....
Περισσότερα
13/05/2018
Η μέθοδος DCF H μέθοδος των συγκρίσιμων εταιρειών (comparable company analysis ή comps analysis) H μέθοδος των συγκρίσιμων συναλλαγών (precedent transaction analysis, transactions comps)....
Περισσότερα
13/05/2018
Οι πιο συνηθισμένοι ίσως δείκτες αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στο corporate finance και το investment banking είναι οι εξής:....
Περισσότερα
13/05/2018
To Enterprise Value αντιπροσωπεύει την αξία των λειτουργικών δραστηριοτήτων που ανήκουν σε όλους τους επενδυτές, είτε είναι μέτοχοι (κοινοί, προνομιούχοι) είτε δανειστές κλπ., και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται από την κεφαλαιακή διάρθρωση.....
Περισσότερα
13/05/2018
H μέθοδος αποτίμησης με συγκρίσιμες συναλλαγές σε σχέση με την μέθοδο των συγκρίσιμων εταιρειών πιθανότατα δίνει μεγαλύτερη αποτίμηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν μια εταιρεία εξαγοράζει μια άλλη συνήθως, για να είναι πιο ελκυστική η προσφορά της....
Περισσότερα
13/05/2018
Επιλογή του peer group, του συνόλου των εταιρειών δηλαδή που παρουσιάζουν συγκρίσιμα στοιχεία με την εταιρεία που θέλουμε να αποτιμήσουμε....
Περισσότερα
13/05/2018
Οι εταιρείες που θα αποτελέσουν το peer group θα πρέπει να διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά (public companies) και να βρίσκονται σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.....
Περισσότερα
13/05/2018
Κατά το στάδιο αυτό εισάγουμε στο μοντέλο (spreading comps) τα παρακάτω στοιχεία:....
Περισσότερα
13/05/2018
Βήμα 1: Εύρεση και Επιλογή Συγκρίσιμων Συναλλαγών Βήμα 2: Καταχώρηση των στοιχείων (spreading the acquisitions comps) που θα χρειαστούμε....
Περισσότερα
13/05/2018
Τα βήματα 2 & 3 όπως τα ορίσαμε αφορούν το: Speading the acquisition comps, και τα απαιτούμενα adjustments προκειμένου οι συναλλαγές να καταστούν συγκρίσιμες....
Περισσότερα
13/05/2018
Στην ανάλυσή μας χρειαζόμαστε πολλές φορές τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία. Εάν έχουμε διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία με ημερομηνία έστω 30/6/2018, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του LTM θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη προσθαφαίρεση τριμήνων από την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση έτσι ώστε να έχουμε ένα σύνολο τριμήνων με οικονομικά στοιχεία το οποίο να αποτελείται από τους τελευταίους δώδεκα μήνες.....
Περισσότερα
13/05/2018
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εταιρείες είναι μεν συγκρίσιμες μεταξύ τους αλλά oι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν είναι με διαφορετικές ημερομηνίες μεταξύ τους, π.χ. κάποιες εταιρείες δημοσιεύουν με 31/12 ή 30/6 ή 30/9 ή ακόμη και με οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, όπως συνηθίζεται κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες.....
Περισσότερα
13/05/2018
Ένα ολοκληρώμενο και πλήρες χρηματοοικονομικό μοντέλο πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω schedules:....
Περισσότερα
14/05/2018
Οι προβλέψεις για τα υπόλοιπα των απαιτήσεων που εμφανίζονται στον ισολογισμό υπολογίζονται είτε ως ποσοστό των εσόδων, είτε πολλαπλασιάζοντας το υπόλοιπο τέλους απαιτήσεων της προηγούμενης περιόδου επί του ρυθμού ανάπτυξης των εσόδων της τρέχουσας περιόδου (Account receivablesclosing balancet-1 x revenue growth ratet)....
Περισσότερα
14/05/2018
Ο βασικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία αφορά τον αριθμό των κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία σήμερα, ή την ημερομηνία δημοσίευσης. Ο αραιωμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία περιλαμβάνει το βασικό αριθμό κοινών μετοχών πλέον τα χρεόγραφα που δυνητικά μπορούν να μετατραπούν σε κοινές μετοχές, όπως stock options, convertible bonds, convertible preferred stocks κλπ. ....
Περισσότερα
14/05/2018
Οι προνομιούχες μετοχές προσφέρουν σταθερό μέρισμα στους μετόχους και συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ουσιαστικά, η έκδοση προνομιούχων μετοχών λειτουργεί για την εταιρεία όπως ο δανεισμός, καθώς αντλούνται κεφάλαια και δημιουργούνται σταθερές υποχρεώσεις για καταβολή μερισμάτων.....
Περισσότερα
14/05/2018
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο σκέλη: Το ποιοτικό σκέλος όπου κρίνεται εάν μια συγχώνευση ή εξαγορά θα συμβάλει με τέτοιο τρόπο ώστε η εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, να διευρύνει το πελατολόγιο της ή να ισχυροποιήσει τη θέση της έναντι του ανταγωνισμού και να επιτύχει μια σειρά στρατηγικής φύσεως επιλογών.....
Περισσότερα
14/05/2018
Τα μετρητά τείνουν να είναι η φθηνότερη επιλογή χρηματοδότησης ενός deal, και καθώς οι περισσότερες εταιρείες που έχουν διαθέσιμα μετρητά κερδίζουν σχετικά λίγα από τους τόκους επενδύοντας αυτά τα μετρητά, θεωρητικά δεν έχουν να χάσουν κάποια ιδιαίτερη απόδοση εάν τα χρησιμοποιήσουν όλα (εκτός βέβαια από τα απαραίτητα ελάχιστα διαθέσιμα για τις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες) σε ένα deal.....
Περισσότερα
14/05/2018
Το βασικό κριτήριο από χρηματοοικονομικής άποψης είναι να επιλέξει με βάση το κόστος που συνεπάγεται η κάθε πηγή χρηματοδότησης που διαθέτει. Επιλέγει καταρχήν να χρησιμοποιήσει πρώτα την πηγή εκείνη που έχει το χαμηλότερο κόστος.....
Περισσότερα
14/05/2018
Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν είναι εισηγμένη εταιρεία, είναι private company δηλαδή, ή τα EPS που παρουσιάζει είναι αρνητικά τότε δεν τον ενδιαφέρει τελικά εάν το deal θα είναι accretive ή dilutive. Το ίδιο επίσης ισχύει και στην περίπτωση που το μέγεθος του αγοραστή είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με την target εταιρεία.....
Περισσότερα
14/05/2018
Στα M&A`s deals όπου η συναλλαγή γίνεται με ανταλλαγή μετοχών, τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής αντιμετωπίζουν το κίνδυνο της μεταβολής της τιμής της μετοχής του αγοραστή.....
Περισσότερα
05/04/2019
To χρηματοοικονομικό μοντέλο θα μπορούσαμε να πούμε με απλά λόγια ότι είναι ένα αρχείο excel το οποίο όμως παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το κάνει να ξεχωρίζει από ένα απλό excel. Ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο είναι ευέλικτο, δυναμικό, κατάλληλα δομημένο και οργανωμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη για την μελλοντική απόδοση και την πορεία μιας εταιρείας.....
Περισσότερα
17/04/2019
Η μεγιστοποίηση της αξίας της μετοχής -από χρηματοοικονομικής άποψης- σε μια εταιρεία αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία καθώς αυτό συμβάλει όχι μόνο στην ανάπτυξή της αλλά και στην ίδια την βιωσιμότητά της. Η δημιουργία αξίας σε μια εταιρεία είναι συνώνυμη με την δημιουργία αξίας για τους μετόχους (Shareholder Value) και μπορεί να αποτελέσει κριτήριο επίτευξης των στόχων της διοίκησης σε μια κοινή γραμμή με τους μετόχους. ....
Περισσότερα